Nemocenská 2023: Kolik a jak dlouho budete dostávat?

Výplata Nemocenské 2023

Výše nemocenské v roce 2023

V roce 2023 se nemocenská odvíjí od denního vyměřovacího základu a počtu dnů pracovní neschopnosti. Pro výpočet nemocenské se používá redukční koeficient, který se liší podle délky trvání pracovní neschopnosti. Prvních 21 dní nemoci vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy. Od 22. dne nemoci vyplácí nemocenskou okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Výše nemocenské se počítá z průměrného denního výdělku, který se snižuje o 30 % v prvních třech dnech nemoci. Od čtvrtého dne nemoci se vyplácí 60 % denního vyměřovacího základu. Pro výpočet nemocenské v roce 2023 je důležité znát aktuální redukční koeficienty a maximální vyměřovací základ. Informace o výši nemocenské a podmínkách pro její přiznání lze nalézt na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení nebo na pobočkách OSSZ.

Podmínky pro nárok na nemocenskou

Aby vám vznikl nárok na nemocenskou v roce 2023, musíte splnit několik podmínek. Především musíte být účastni nemocenského pojištění. To znamená, že ze své mzdy platíte pojištění, typicky pokud jste zaměstnaní na pracovní smlouvu, nebo jste OSVČ a platíte si nemocenské pojištění dobrovolně. Dále je nutné, abyste byli v pracovní neschopnosti, kterou vám potvrdí lékař. Nemocenská se vyplácí od 15. dne pracovní neschopnosti, prvních 14 dní vám náleží náhrada mzdy od zaměstnavatele, pokud na ni máte nárok. Výše nemocenské se odvíjí od vašeho průměrného denního výdělku a délky trvání pracovní neschopnosti. Pro rok 2023 platí, že za prvních 21 dní nemoci dostanete 60 % denního vyměřovacího základu, od 22. dne pak 66 %. Pro výpočet nemocenské a získání bližších informací o podmínkách a výplatě je vhodné kontaktovat vaši zdravotní pojišťovnu nebo Českou správu sociálního zabezpečení. Na jejich webových stránkách najdete kalkulačky pro výpočet nemocenské a další užitečné informace.

Výpočet nemocenské dávky

Výpočet nemocenské v roce 2023 se řídí stejnými pravidly jako v předchozích letech. Pro získání nemocenské dávky musíte splňovat několik podmínek. Musíte být zaměstnaní a účastnit se nemocenského pojištění. Dále musíte být uznání práce neschopnými vaším ošetřujícím lékařem. Nemocenská se vyplácí od 15. dne pracovní neschopnosti, prvních 14 dní hradí zaměstnavatel náhradu mzdy.

Výše nemocenské dávky se odvíjí od vašeho průměrného denního výdělku za posledních 12 měsíců. Pro výpočet se použije redukční hranice, která v roce 2023 činí 1167 Kč, 1751 Kč a 3894 Kč. Čím vyšší je váš příjem, tím nižší procento z něj tvoří nemocenská dávka.

výplata nemocenské 2023

Informace o výplatě nemocenské vám poskytne váš zaměstnavatel nebo Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Na webových stránkách ČSSZ naleznete také kalkulačku nemocenské, která vám pomůže s orientačním výpočtem. Pamatujte, že kalkulačka slouží pouze pro informativní účely a skutečná výše nemocenské se může lišit. V případě nejasností se obraťte na svého zaměstnavatele nebo na ČSSZ.

Maximální výše nemocenské

V roce 2023 se nemocenská odvíjí od vašeho průměrného denního výdělku za posledních 12 měsíců. Existuje ale strop, kolik peněz můžete během nemoci dostávat. Maximální denní dávka nemocenské je stanovena na 2/3 z vašeho průměrného denního výdělku, ale nesmí přesáhnout limit stanovený zákonem. Pro rok 2023 je tento limit stanoven na 2 486 Kč za kalendářní den. To znamená, že i když váš průměrný denní výdělek přesahuje tuto hranici, maximální denní nemocenská, kterou můžete pobírat, je 2 486 Kč. Pro výpočet vaší nemocenské je důležité znát váš redukovaný denní vyměřovací základ, ze kterého se odvíjí výše dávky. Redukovaný denní vyměřovací základ se počítá z vašeho hrubého příjmu za posledních 12 měsíců a je rozdělen do tří pásem s různými procenty pro výpočet nemocenské. Pro rok 2023 jsou tato pásma a procenta následující: do 1 967 Kč – 60 %, od 1 968 Kč do 3 933 Kč – 66 %, nad 3 934 Kč – 30 %. Pro přesný výpočet vaší nemocenské doporučujeme využít online kalkulačku na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Minimální výše nemocenské

Minimální výše nemocenské v roce 2023 není pevně stanovená částka, ale odvíjí se od vašeho průměrného denního výdělku. Dobrá zpráva je, že i nízkopříjmové skupiny mají nárok na určitou finanční podporu během nemoci. Pro výpočet nemocenské se berou v potaz vaše hrubé příjmy za uplynulé období, konkrétně za 12 měsíců předcházejících měsíci, ve kterém jste nastoupili na nemocenskou. Čím vyšší je váš příjem, tím vyšší bude i vaše nemocenská. Nicméně existuje limit, nad který se nemocenská dále nezvyšuje. Informace o výplatě nemocenské, včetně výše minimální i maximální nemocenské, najdete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení. Doporučujeme vám také prostudovat si informační letáky a brožury, které se věnují nemocenskému pojištění. V případě nejasností se neváhejte obrátit na infolinku ČSSZ, kde vám operátoři rádi zodpoví vaše dotazy.

Délka vyplácení nemocenské

Nemocenská se v roce 2023 vyplácí maximálně 380 dní. To platí pro jedno onemocnění nebo úraz. Prvních 14 dní nemoci vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy. Od 15. dne nemoci pak nastupuje na výplatu nemocenské dávky stát. Výše nemocenské se odvíjí od vašeho průměrného denního výdělku. Pro výpočet nemocenské se berou v potaz příjmy za posledních 12 měsíců. Během prvních 21 dní nemoci činí nemocenská 60 % denního vyměřovacího základu. Od 22. dne nemoci se pak nemocenská zvyšuje na 66 % denního vyměřovacího základu. Pro rok 2023 je maximální denní vyměřovací základ stanoven na 2 486 Kč. Maximální výše nemocenské tak v roce 2023 činí 1 640 Kč za den. Nárok na nemocenskou nevzniká automaticky. Pro přiznání nemocenské je nutné splnit několik podmínek. Musíte být účastníky nemocenského pojištění. Musíte být uznání práce neschopnými vaším ošetřujícím lékařem. A musíte o nemocenské požádat příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Žádost o nemocenskou se podává na tiskopise „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“. K žádosti je nutné doložit „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“. To vám vystaví váš ošetřující lékař.

výplata nemocenské 2023

Nemocenská a zaměstnavatel

Výplata nemocenské v roce 2023 se řídí platnými právními předpisy a pro zaměstnavatele přináší určité povinnosti. Zaměstnavatel je zodpovědný za výpočet a výplatu prvních 14 kalendářních dnů nemoci, tzv. nemocenské od zaměstnavatele, nazývané také náhrada mzdy. Pro výpočet se používá průměrný denní výdělek zaměstnance. Od 15. dne nemoci přebírá výplatu nemocenské okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Zaměstnavatel je povinen poskytnout OSSZ veškeré potřebné informace o zaměstnanci a jeho nemoci, včetně potvrzení o trvání pracovní neschopnosti vystaveného lékařem. Důležité je, aby zaměstnavatel vedl přesnou evidenci docházky a mezd, aby mohl správně vypočítat a vyplatit nemocenskou. V případě pochybností se zaměstnavatel může obrátit na OSSZ s žádostí o radu a pomoc. Správné a včasné plnění povinností v souvislosti s nemocenskou je důležité pro dodržení zákonných norem a předcházení případným sporům.

Nemocenská a OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si na rozdíl od zaměstnanců hradí nemocenské pojištění dobrovolně. Pokud se rozhodnou pro placení, musí splnit podmínky, aby jim vznikl nárok na nemocenskou v roce 2023. Mezi hlavní podmínky patří účast na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců v posledním půl roce před začátkem pracovní neschopnosti a řádné placení pojistného. Výše nemocenské pro OSVČ se odvíjí od vyměřovacího základu, který si sami zvolí. Platí, že čím vyšší je vyměřovací základ, tím vyšší je i potenciální nemocenská. V roce 2023 se nemocenská OSVČ vyplácí od 15. dne pracovní neschopnosti. Prvních 14 dní je OSVČ bez finanční podpory, pokud si nesjednala doplňkové pojištění. Informace o výplatě nemocenské, jako je její výše a termín, sděluje OSVČ příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). OSVČ si mohou o aktuální informace zažádat telefonicky, písemně nebo osobně na pobočce OSSZ.

výplata nemocenské 2023

Výplata nemocenské v roce 2023 prošla drobnými úpravami, které se dotkly především výpočtu redukované dávky. Pro bližší informace doporučuji navštívit oficiální stránky České správy sociálního zabezpečení.

Božena Černá

Změny v nemocenské od roku 2023

Od 1. ledna 2023 vstoupily v platnost úpravy týkající se nemocenské. Zaměstnanci a OSVČ tak pocítili změny ve výši vyplacených dávek. Základní sazba nemocenské zůstává stejná, tedy 60 % denního vyměřovacího základu. Nově se ale liší redukční hranice, od kterých se uplatňují nižší sazby 66 % a 72 %. Pro rok 2023 činí první redukční hranice 1 137 Kč, druhá pak 1 625 Kč. Změna se dotkla i maximální výše nemocenské. Ta je nově omezena na dvojnásobek průměrné mzdy. Informace o výplatě nemocenské, včetně výše denní dávky a termínu výplaty, naleznete na portálu ČSSZ. Pro OSVČ se podmínky pro nárok na nemocenskou nemění. Pro získání aktuálních informací o nemocenské v roce 2023 doporučujeme navštívit webové stránky České správy sociálního zabezpečení nebo kontaktovat příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení.

Kde žádat o nemocenskou

Žádost o nemocenskou se nepodává na úřadu práce, ale u vaší zdravotní pojišťovny. Konkrétně ji doručujete na adresu příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), která nemocenskou vyplácí. Nejjednodušší je podat žádost elektronicky prostřednictvím ePortálu ČSSZ. K tomu budete potřebovat datovou schránku nebo elektronický podpis. Formulář žádosti si můžete stáhnout na webových stránkách ČSSZ. Vyplněný a podepsaný formulář pak stačí naskenovat a odeslat. Žádost o nemocenskou vám také vystaví a potvrdí váš ošetřující lékař. V takovém případě nemusíte nic dalšího vyplňovat a žádost pouze doručíte na OSSZ. Od roku 2023 se nemocenská vyplácí od 15. dne nemoci, prvních 14 dní vám náleží náhrada mzdy od zaměstnavatele. Více informací o výplatě nemocenské v roce 2023, včetně výše nemocenské a potřebných dokladů, najdete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení nebo Ministerstva práce a sociálních věcí.

výplata nemocenské 2023

Potřebné dokumenty k žádosti

Pro úspěšné podání žádosti o nemocenskou v roce 2023 budete potřebovat několik dokumentů. V první řadě je to "Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti" neboli "lístek na peníze", který vám vystaví váš ošetřující lékař. Tento dokument potvrzuje vaši neschopnost pracovat a obsahuje důležité informace o začátku a předpokládané délce vaší pracovní neschopnosti. Dále budete potřebovať "Žádost o nemocenské", kterou si můžete stáhnout z webových stránek České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) nebo vyzvednout na kterékoli pobočce. V žádosti uvedete své osobní údaje, informace o zaměstnavateli a čísle účtu, na který chcete nemocenskou vyplácet. Pokud jste v posledních dvou letech změnili zaměstnavatele, budete muset doložit i "Potvrzení o zaměstnání" od předchozího zaměstnavatele. Toto potvrzení obsahuje informace o délce vašeho zaměstnání a výši vašeho výdělku, ze kterého se odvíjí výše vaší nemocenské. Všechny dokumenty musí být řádně vyplněné a podepsané. Pro urychlení procesu je vhodné dodat i kopii vašeho občanského průkazu.

Sankce za zneužití nemocenské

Zneužívání nemocenské je bohužel realitou a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) má za úkol takové případy odhalovat. Pokud ČSSZ zjistí, že nemocenskou pobíráte neoprávněně, hrozí vám sankce. V roce 2023 se výše nemocenské odvíjí od denního vyměřovacího základu a délky pracovní neschopnosti. Informace o výplatě nemocenské, včetně výše denní dávky, najdete na webových stránkách ČSSZ nebo se můžete obrátit na jejich informační linku. Mezi nejčastější prohřešky patří například pobírání nemocenské v době, kdy už jste zdraví a schopní pracovat, nebo práce na jiném místě během pracovní neschopnosti. Důsledky takového jednání můžou být nepříjemné. ČSSZ po vás může požadovat vrácení neoprávněně vyplacených dávek a v krajním případě vám hrozí i trestní stíhání. Pamatujte, že nemocenská je tu od toho, aby vám pomohla v době nemoci, a jejím zneužíváním se vystavujete zbytečnému riziku.

Srovnání nemocenské 2022 a 2023
Položka 2022 2023
Maximální denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenské 2 486 Kč **Doplnit pro rok 2023**

Užitečné kontakty a odkazy

Pro více informací o nemocenské v roce 2023 a o tom, jak vám bude vaše nemocenská vyplacena, se můžete obrátit na následující instituce:

výplata nemocenské 2023
  • Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) – tato instituce je zodpovědná za vyplácení nemocenské. Na jejich webových stránkách najdete podrobné informace o podmínkách nároku na nemocenskou, o výši nemocenské a o tom, jak o nemocenskou požádat. Můžete je také kontaktovat telefonicky nebo osobně na pobočce ČSSZ.
  • Váš praktický lékař – váš lékař vám vystaví potvrzení o pracovní neschopnosti, které je nutné dodat zaměstnavateli a následně ČSSZ. Lékař vám také může poskytnout základní informace o nemocenské.
  • Zaměstnavatel – pokud jste zaměstnaní, obraťte se na svého zaměstnavatele, který vám poskytne informace o tom, jak postupovat v případě nemoci a jak vám bude nemocenská vyplacena.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) – na webových stránkách MPSV najdete zákony a další právní předpisy týkající se nemocenské.

Na internetu také najdete řadu užitečných webových stránek a online kalkulaček, které vám pomohou s výpočtem nemocenské a s dalšími záležitostmi týkajícími se nemocenské.

Publikováno: 11. 07. 2024

Kategorie: finance

Autor: Lucie Kliková

Tagy: výplata nemocenské 2023 | informace o výplatě nemocenské